Pilgrim Medelpad Jämtland -

Förening

Kontakt: Ulrika Hådén, ordförande –  ulrhad@gmail.com

Föreningen Pilgrim Medelpad Jämtland har till uppgift att
* 1 - hävda pilgrimstanken, med den yttre och den inre vandringen för kropp och själ, där andligheten inte glöms bort.


* 2 – vara ett nätverk och en kontaktpunkt för pilgrimer, både dem som vill ha information om leden och aktuella vandringar och för dem som vill arbeta aktivt i föreningen.


* 3 – bidraga till att Pilgrimsleden S:t Olof i Medelpad hålls i ett vandrarvänligt skick.

Detta innebär att föreningen arbetar för att fler möjligheter till övernattningar och mat ordnas och presenteras längs leden, till nytta speciellt för långvandrarna. Även möjligheten att göra korta dagsetapper ska finnas, gärna med god måltid och underhållning efteråt. Genom att på detta sätt anordna arrangemang på och omkring leden kan användningen av leden öka.


* 4 – utbilda vandringsledare för alla etapper.


* 5 – sprida kunskap om och marknadsföra (lokalt inom Medelpad, nationellt och internationellt) Pilgrimsleden S:t Olof och tanken med pilgrimsvandring.

Ett sätt att göra detta är att föreningen, om möjligt, årligen gör ett enkelt informationsblad som sprids till alla berörda turistinformationsplatser, med aktuella uppgifter om mat, logi, sevärdheter och program längs leden.


* 6 – öka intresset och kunskapen om den lokala historien kring pilgrimsvandringarna, söka, samla och föra vidare fakta, sagor och sägner.


* 7 – hålla kontakt och samverka med organisationer som arbetar med angränsande leder och som har liknande syften.
Föreningen vill samverka med andra pilgrimsföreningar, organisationer och nätverk, hembygdsföreningar, församlingar/kyrkor, t ex samrådsgruppen för leden inom Medelpad, dem som arbetar inom Jämtland med Pilgrimsleden S:t Olof, Pilgrimsrådet i Härnösands stift, med flera.


*8  * samarbeta med och på olika sätt uppmuntra föreningar och organisationer som i sin verksamhet kan använda leden, eller delar av leden. I nte bara pilgrimer kan ha intresse av att använda leden, utan även motionärer i allmänhet och andra grupper. Ökad användning gör att leden hålls öppen och bidrar även till allmän landsbygdsutveckling.2008-09-17

Kom med i föreningen pilgrim Medelpad. Vem som helst som vill stödja pilgrimsarbetet är välkommen, likaväl som vandrare, friluftsfolk och kyrkfolk.

Medlemsavgift är 100 kr per år.


Stadgar för Föreningen Pilgrim Medelpad Jämtland


§ 1 Ideella föreningens namn

”Föreningen Pilgrim Medelpad Jämtland”


§ 2 Ändamål och uppgifter

Ändamålet med föreningen Pilgrim Medelpad Jämtland är att verka för Pilgrimstanken och att främja vallfart. Föreningen förverkligar sin uppgift i enlighet med sitt syfte och sina stadgar samt på det sätt som fastställts vid föreningens möten. För finansiering av föreningens verksamhet uppbär föreningen medlemsavgift av sina medlemmar samt mottar bidrag och donationer.


§ 3 Medlemmar

Medlem i föreningen kan varje person eller förening eller juridisk person bli som förbinder sig att följa dessa stadgar. Föreningen är skyldig att föra förteckning över sina medlemmar.

Till hedersmedlem kan på styrelsens framställan kallas en person som på ett förtjänstfullt sätt verkat för föreningens bästa.


§ 4 Medlemsavgift

Föreningens medlemmar erlägger årligen en medlemsavgift vars storlek för nästkommande år fastställs av föreningens årsmöte.


§ 5 Medlemskapets upphörande

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller genom sitt handlande åsamkar föreningen eller dess strävanden skada, kan efter ett styrelsemötesbeslut skiljas från medlemskapet. Medlem som inte erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.


§6 och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Om förändring uppstår som t.ex donationer som kräver revision har styrelsen rätt att utse revisorer under verksamhetsåret.


§ 7 Föreningsmöte

Beslutanderätten i föreningen utövas av dess medlemmar på det årliga föreningsmötet. Mötet skall hållas före 31 mars. Motioner från medlemmarna skall senast vara styrelsen tillhanda 31 januari.Kallelse till årsmötet skall tillställas medlemmarna senast 14 dagar före mötet. I kallelsen ska det framgå vilka ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas i första hand ut via e-post.

På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

* att mötet är stadgeenligt utlyst
* fastställande av mötets dagordning
* val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet
* behandling av styrelsens berättelse över verksamheten föregående år
* behandling av föreningens bokslut
* frågan om beviljande av ansvarsfrihet
* val av styrelse
* val av valberedning
* behandling av motioner
* beslut om medlemsavgiften
* övriga frågor


§ 8 Styrelsen

Föreningens verkställande organ är styrelsen. I styrelsen ingår föreningens ordförande, som väljs för ett år, samt minst fyra övriga ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs för två år i taget och växelvis så att årligen hälften av dem är i tur att ersättas. I styrelsen ingår dessutom minst två suppleanter, vilka väljs för två år i taget och växelvis. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av styrelsen är närvarande.


§ 9 Valberedning

Årsmötet väljer valberedning med minst två stycken och växelvis på två år.


§ 10 Firmatecknare

Firmatecknare utses av den konstituerade styrelsen


§ 11 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av föreningens två på följande årsmöten. Vid upplösningen av föreningen överlämnas eventuella tillgångarna till en liknande förening i Sverige som verkar i enlighet med föreningens stadgar.

Tyvärr, kommentarformuläret är för närvarande avstängt.